KZ-4G/V po wymianie segmentów palnika


KZ-4G/V po wymianie segmentów palnika